Giới Thiệu

Trang web được xây dựng bởi @hieuhfgr sử dụng Python 3.8.5 và Django 4.0.6.

Trang web xây dựng vào ngày 15/7/2022 và được chỉnh sửa lại vào ngày 12/11/2022

Mục đích ban đầu của trang web là nơi chứa tài liệu về lập trình. Nhưng sau lần cập nhật 12/11/2022, Trang web đã thành một "Personal Website" của hieuhfgr.

Một số phần ở trang web